NK Пако

ФАО - 490

• Достига зрялост за 123 – 127 дни.

• Средно до високо растение.

• Кочан добре покрит от обвивните листа.

• Бързо отдава влагата при настъпване на

физиологична зрялост.

• Добра устойчивост на стресови фактори.

• Добра устойчивост на полягане.

• Толерантен на икономически важните за

България болести.

• Реагира положително на богати почви и

торене.

Препоръчителна гъстота за отглеждане в

България:

- при поливни условия - 7000 - 7300 растения на

декар

- при неполивни условия - 5200 - 5700 растения

на декар.