PR38V91

ФАО - 330

Нов раннен хибрид, който заменя Монализа.

● Достига зрелост за 115-120 дни.

● Притежава много добри агрономически показатели.

● Висок потенциал за добив.

● Много добра толерантност към засушаване.

● Отделя бързо влагата след физическата зрелост.

През годините на изпитване влагата при прибиране е 13-16%.

● Добра устойчивост на кореново полягане и пречупван

е на стъблото.

● Добра устойчивост за ранно развитие.

● Показва над средната устойчивост на цветна галвня,

обикновена главня и северен листен пригор.

● Препоръчителна гъстота на отглеждане:

    - при поливни условия – 7 000 р/дка*

    - при неполивни условия – 6 000 р/дка