PR38N86

ФАО - 330

● Достига зрелост за 115-120 дни.

● Висок потенциал за добив.

● Много добра толерантност към засушаване.

● Отделя бързо влагата след физическата зрелост.

● Добра устойчивост на кореново полягане и

пречупване на стъблото.

● Адаптиран хибрид за отглеждане при различни

климатични условия.

● Показва над средната устойчивост на цветна

галвня и много добра устойчивост на северен

листен пригор.

● Препоръчителна гъстота на отглеждане:

   - при поливни условия – 7 000 р/дка*

   - при неполивни условия – 6 000 р/дка