LG 34.88

ФАО - 450

Характеристики:

           

1. Високо растение с основен кочан, заложен

на средна височина

2. 16 редови, големи, добре изпълнени кочани

с дълбоки листа и тънка какалашка

3. Маса на 1000 семена - около 340 гр.

4. Хибрид от интензивен тип с високи

изисквания към агрофона

5. Притежава заложби за високи постижения за

добив от зърно. Тук значително изпреварва конкурентите си.

6. Изключително подходящ за Северна България

7. Препоръчителна гъстота при неполивни условия:

5800 раст/дка за реколтиране

8. Препоръчителна гъстота при поливни условия:

6700 раст/дка за реколтиране