NK Сиско

ФАО - 390

• Достигане на зрялост: средно 118 - 125 дни.

• Здрав, добре изпълнен кочан с дебела и плътна

основа, средно с 14-18 реда.

• Висок добивен потенциал.

• Мощен старт и много добро начално

развитие.

• Отлична адаптивност и добра поносимост

към сухи условия.

• Едри зърна, маса на 1000 семена: 280-370 грама.

• Бързо отдаване на влагата при зреене.

Препоръчителна гъстота за отглеждане в

България:

- при поливни условия – 7000-7800 растения

на декара

- при неполивни условия – 5800 - 6300 растения

на декара